Green background

Contact Us

Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd. 
Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur
PABX No. : 91-0141-2713666-69 ( 4 Lines) , Sales :91-0141-2713651
Fax No. : MD:91-0141-2711075, MANAGER (Marketing):99288 33655
E-Mail : jaipurdairy@jaipurdairy.com
Website : http://www.jaipurdairy.com

sl1

Customer Review